9 orsaker att förbjuda robotvapen

Den nya broschyren presenterar nio anledningar till att mördarrobotar bör förbjudas. Broschyren av Stop Killer Robots Finland -nätverket introducerar sina läsare till de problem som hör ihop med mördarrobotar och till kampanjens mål samt berättar hur vi kan reagera på de etiska, juridiska och säkerhetsrelaterade problem som uppstår med automatiserat beslutsfattande.  

Robotvapnen bör förbjudas

Den ökande medvetenheten om de etiska, juridiska och humanitära riskerna med autonoma vapen har fått fler och fler människor att stödja ett förbud mot autonoma vapensystem, och därmed skydda  bevarandet av meningsfull mänsklig kontroll över våldsanvändning. Bland annat FN:s  generalsekreterare, fler än 70 länder, Internationella Röda Korsets kommitté samt flertal experter i teknik och artificiell intelligens, religiösa ledare, militärveteraner och medlemmar av civilsamhället förespråkar för att avtalsförhandlingarna ska påbörjas.  

9 orsaker att förbjuda robotvapen  

1. Digital avhumanisering  

Algoritmerna som robotvapen använder reducerar människor till databuntar. Om maskiner tillåts fatta beslut om liv och död kan människor inte skydda sig från de konsekvenser som detta automatiserade beslutsfattande kommer att få. Mördarrobotar förstår inte människor och mänsklighet.  

2. Algoritmisk diskriminering  

Förprogrammerade kategorier och identiteter enligt vilka våldsanvändning mot människor försiggår förstärker de fördomar och strukturer i våra samhällen som upprätthåller ojämlikhet. Vi bör avveckla diskriminerande strukturer, inte programmera dem till vapen.  

3. Förlust av mänsklig kontroll  

Ökad autonomi i vapensystem gör att vi överför beslutsfattandet om våldsanvändning från människor till maskiner. Maskiner är inte kapabla i att fatta komplexa etiska beslut eller förstå värdet av ett människoliv. Maskinen förstår inte att den avslutar liv.  

4. Brist på mänskligt omdöme  

Med utvecklingen av artificiell intelligens blir det ännu svårare att förstå vapensystemen och förutse deras handlingar. Mänskligt omdöme är till ingen nytta om människor inte har tid att påverka maskinernas blixtsnabba beslut.  

5. Brist på ansvar  

Vem bär ansvaret om en robot begår ett krigsbrott? Det skulle vara problematiskt att skylla på en människa för ett krigsbrott som begåtts av en oberoende robot vars handlingar man inte kan kontrollera. 

6. Oförutsägbarhet  

Det är tveksamt om det är möjligt att utveckla ett vapensystem som inte kan hackas eller missbrukas, och som inte skulle gå ur funktion eller agera på oförutsägbara sätt. Ingen kan kontrollera robotvapen på det sätt som den humanitära rätten förutsätter. Principen om ansvarsskyldighet uppfylls inte heller, vilket lämnar offer och deras närstående utan förklaring för vem som står till svars för deras förluster.  

7. Lägre tröskel för krigsförning  

Krigföring utan människosoldater kan verka riskfritt. Införandet av robotvapen kommer dock troligen att sänka tröskeln för krig och öka civilbefolkningens lidande. Problem med fjärrkrigföring  växer och förvärras i takt med att vapensystemens autonomi ökar i och med att människor i allt högre grad tar avstånd från våldsanvändning.  

8. Världsomskakande kapprustning  

Hastigheten och hänsynslösheten hos robotvapen kommer oundvikligen att accelerera kapprustningen vilken ger upphov till ökad instabilitet och större sannolikhet för konflikter. Detta i sin tur leder till att den internationella freden och säkerheten riskeras.  

9. Vårt förhållande till teknologi  

Robotvapen kommer att förändra förhållandet mellan människor och teknologi fundamentalt. Om vi ger maskiner makt över liv och död kan konsekvenserna bli katastrofala. Vi måste dra gränsen nu, innan automatiserat beslutsfattande blir till automatiserat dödande.  

Maskiner bör inte döda människor  

Robotvapen eller så kallade mördarrobotar är vapensystem med autonom kapacitet som kan söka upp, identifiera och attackera de mål de valt ut – helt på egen hand utan mänsklig inblandning eller kontroll. Att robotvapen tas i bruk innebär att vi lämnar över beslutet om liv och död till maskiner.  

Det finns en rationell lösning för att stoppa mördarrobotar: ett nytt internationellt avtal som ska träda i kraft så fort som möjligt. Avtalet behövs eftersom lagar som förbjuder och reglerar vapen  sätter gränser för regeringar och företag om vad som är acceptabelt och vad som inte är det.  

Finland har en möjlighet att visa politiskt ledarskap och främja en säkrare värld nu och i framtiden. Finland har deltagit i FN:s diskussioner om robotvapen från början och erkänner behovet av att reglera vapensystemens autonomi för att skydda civila.  

Vi bör agera nu innan utvecklingen av dödlig teknologi går för långt. Stå med oss och kräv ett förbud mot robotvapen. Vi ska inte låta maskiner fatta beslut för människor när det betyder mest.  

Stop Killer Robots är ett internationellt nätverk som arbetar för att förhindra att dödandet blir bara  en förprogrammerad åtgärd. I nätverket i Finland tillhör Finlands Fredsförbud, De Hundras kommitté, Fredskämparna i Finland, Tekniken i livets tjänst och Kvinnor för fred.  

Våra målsättningar 

  1. Utveckling, tillverkning och användning av robotvapen bör förbjudas med ett internationellt fördrag. Rätten av att besluta om bruket av dödligt våld tillkommer endast människan. 
  2. Alla stater bör driva fredsfrämjande samarbete och förbinda sig att underteckna ett internationellt avtal om att reglera autonomi i vapensystem. 
  3. Finland bör arbeta för ett förbud mot autonoma vapensystem och utveckla sin nationella lagstiftning så att den förbjuder utveckling, tillverkning och användning av robotvapen.
  4. Samtliga teknologiföretag och alla experter som arbetar med artificiell intelligens och robotik bör vägra delta i utvecklingen av robotvapen. 

Stop Killer Robots Finland finns i sociala medier: