Lausunto ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Sadankomitea antoi 21.8.2018 sisäministeriölle lausunnon ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta. Lausunto on kokonaisuudessaan luettavissa alla.

***

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöstä siten, että ase-elinkeinonharjoittajan yksilöintitietojen ilmoitusvelvollisuutta koskevat ampuma-aselain säännökset tulisivat voimaan kuitenkin vasta 1.__.20__ . Lisäksi ehdotetaan, että sähköistä asiointia koskevia säännöksiä alettaisiin soveltaa uuden asetietojärjestelmän käyttöönoton myötä 1._.20__ lukien.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1. päivänä joulukuuta 2018.

Koska kyse on teknisestä voimaantulosäädöksen muuttamisesta, jossa ei kuitenkaan ole määritelty, milloin esitetty säädös tulisi voimaan, oletamme, että eduskuntakäsittelyn yhteydessä hallituksen esitystä täydennetään voimaantulopäivämäärien osalta.

Lisäksi toteamme, että tällaisia esityksiä ei pitäisi eduskunnalle antaa, vaan lakien valmistelu ja lakeihin liittyvien rekisterien ja vastaavien järjestelmien toimittaminen tulisi tehdä sellaisella huolellisuudella ja aikataulutuksella, ettei lakiin, jota eduskunta ei vielä ole edes ryhtynyt käsittelemään pidä tehdä esitystä sitä koskevan voimaantulosäädöksen muuttamisesta.

Lausunnon pyytäjä: