Eduskuntavaaliohjelma 2023

Rauhanpolitiikkaa Suomeen ja Eurooppaan

Ilmastokriisin vaikutukset ratkaisevat turvallisuuspolitiikan suunnan

Asevarustelu on otettava mukaan sitoviin kansainvälisiin ilmastosopimuksiin. Konfliktien ympäristövaikutukset pitää minimoida. Ilmastonmuutoksen ketjuuntuvat vaikutukset voimistavat kriisien taustasyitä sekä synnyttävät uusia turvallisuusuhkia kuten pakolaisuutta, yhteiskunnallisia levottomuuksia, alueellisten jännitteiden kasvua ja kilpailua hupenevista luonnonvaroista.

• Asevarustelun ilmastopäästöt on otettava mukaan sitoviin kansainvälisiin ilmastosopimuksiin.
• Puolustusvoimien päästöt on selvitettävä ja niille on asetettava sitovat päästövähennystavoitteet.
• Kaikkien puolustusvoimien hankintojen päästövaikutukset on otettava osaksi hankintakriteereitä.
• Ilmastonmuutoksen globaaleja vaikutuksia tulee minimoida kasvattamalla merkittävästi panostuksia kestävän kehityksen rakentamiseen.

Pienen maan turva on vahvoissa kansainvälisissä sopimuksissa

Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan suurin voimavara on ollut kansainvälisten sopimusten varaan rakentuva maailma. Suomen tulee olla johtamassa pyrkimyksiä kansainvälisen sopimusvaraisen järjestelmän turvaamiseksi ja kehittämiseksi sekä aseidenriisunnan edistämiseksi.

• Edistetään Venäjän sotajoukkojen Ukrainassa tekemien sotarikosten tutkintaa ja tuetaan kaikkia poliittisia toimia Venäjän hallinnon asettamiseksi vastuuseen sen kansainvälisen oikeuden vastaisesta hyökkäyksestä Ukrainaan.
• Vahvistetaan kansalaisten tukea kansainväliselle oikeudelle lisäämällä tiedotusta ja koulutusta kaikissa ikäluokissa.
• Suomi näyttää esimerkkiä aseriisunnassa ja allekirjoittaa Oslon rypäleaseet kieltävän sopimuksen ja YK:n ydinasekieltosopimuksen.
• Ennaltaehkäistään tulevaisuuden sotia edistämällä aktiivisesti kansainvälistä sopimusta täysin autonomisten aseiden kieltämiseksi.

Suomen jatkettava rauhanpolitiikkaa Naton jäsenenä

Tulevan eduskunnan tehtäväksi jää sovittaa Suomen Nato-jäsenyys osaksi ulko- ja turvallisuuspolitiikan pitkää kaarta ja päivittäisiä toimintamalleja. Itseymmärryksemme lisäämiseksi meidän on käytävä laajaa ja moniäänistä keskustelua siitä, kuinka säilytämme diplomatiaan ja ihmisoikeuksiin perustuvan ulkopolitiikan.

• Ydinturvallisuuslain kielto ydinaseiden tuomisesta Suomen maaperälle tulee säilyttää. Suomen ei tule osallistua ydinaseiden käytön harjoittelemiseen tai antaa sijoittaa alueelleen ohjuskilpiä tai niiden osia.
• Tasa-arvoistetaan maanpuolustusta säätämällä sukupuolineutraali ja vapaaehtoinen asevelvollisuus.
• Suomen ei pidä kasvattaa asehankintoihin käytettäviä määrärahoja.
• Nato-jäsenenäkin panostuksia rauhanvälittämiseen sekä naisten ja nuorten aseman vahvistamiseen turvallisuuspoliittisessa päätöksenteossa tulee vahvistaa.


MATERIAALIT