Kannanotto eurooppalaisesta tuesta Yhdysvaltojen tappavien dronejen ohjelmalle

19 kansalaisjärjestöä vaatii Euroopan valtioita sekä pidättäytymään avustamasta Yhdysvaltoja miehittämättömien hävittäjien (drone) iskuissa, jotka voivat olla kansainvälisen oikeuden vastaisia että toteuttamaan suojatoimia.

European Forum on Armed Drones (EFAD) -verkoston jäsenet sekä muut kansalaisjärjestöt ovat erittäin huolestuneita eurooppalaisten valtioiden salaisesta avusta Yhdysvaltojen surmaamistarkoituksessa toteuttamiin droneoperaatioihin, varsinkin siksi, että Yhdysvaltojen drone-iskut ovat dramaattisesti lisääntyneet sekä siksi, että presidentti Trump on kumonnut Obaman aikaiset täysin riittämättömät rajoitukset voimankäytön siviiliuhrien minimoimiseksi sekä kansainvälisten ihmisoikeuksien ja humanitaarisen oikeuden loukkausten välttämiseksi.

Drone-iskuilla on tuhoava vaikutus kokonaisten yhteisöjen elämään ja elinolosuhteisiin. Yhteisöissä pelätään jatkuvasti kylän yllä tuntikausia lentäviä aseistettuja miehittämättömiä hävittäjiä, jotka ovat surmanneet tai haavoittaneet kyläläisten perheenjäseniä. Kuten Pakistanissa lokakuussa 2012 Yhdysvaltojen drone-iskussa kuolleen 68-vuotiaan naisen, Mamana Bibin, poika kertoi Amnesty Internationalille, ”me rukoilemme että rauha voitaisiin palauttaa maahamme ja kansallemme ja että tämä sotku ja verenvuodatus päättyisi, mutta tähän mennessä mitään loppua ei ole näkynyt”.

Yhdysvaltojen tappavien miehittämättömien hävittäjien ohjelma
Yhdysvallat on kehittänyt laajan tappavien miehittämättömien hävittäjien ohjelman, jota käytetään niin kutsutuissa ”kohdennetuissa” surmaamisissa eri puolilla maailmaa. Ohjelmaan sisältyy myös tunnustettujen konfliktialueiden ulkopuolella osana Yhdysvaltojen maailmanlaajuista terrorismin vastaista operaatiota tehdyt iskut. Vaikka monet Yhdysvaltojen drone-iskut on toteutettu meneillään olevissa aseellisissa konflikteissa, Yhdysvallat on katsonut oikeudekseen kohdistaa ja tarkoituksellisesti surmata yksityishenkilöitä, erityisten ryhmien jäseniä sekä niitä, joilla uskotaan olevan yhteyksiä tiettyihin ryhmiin. Iskuja voidaan tehdä kaikkialla, mikä usein tarkoittaa, että niitä tehdään tunnustettujen aseellisten konfliktialueiden ulkopuolella. Sekä Obaman että Trumpin hallinnot ovat oikeuttaneet tällaiset iskut joko osaksi ”maailmanlaajuisen sodan” doktriinia, joka pohjimmiltaan pitää koko maailmaa taistelukenttänä, tai iskuja on perusteltu väittämällä, että oikeuteen itsepuolustukseen sisältyy tappava voimankäyttö sellaisia yksityishenkilöitä ja ryhmiä vastaan, jotka koetaan uhkaksi.

Viimeisen vuosikymmenen aikana kansalaisjärjestöt, YK:n asiantuntijat ja media ovat dokumentoineet, kuinka Yhdysvaltojen mahdollisesti laittomat konfliktialueiden ulkopuolella toteutetut drone-iskut ovat aiheuttaneet merkittävän määrän hengenmenetyksiä. Joissain tapauksissa iskut ovat loukanneet oikeutta elämään, jolloin ne tarkoittavat laitonta surmaamista. Yhdysvaltojen viranomaiset eivät ole kyenneet tarjoamaan asianmukaista oikeudellista ja tosiasiallista oikeutusta drone-iskuihin. Tämä sekä iskuja verhoava salailu ovat merkittäviä haasteita iskujen laillisuuden arvioinnissa.

Tässä yhteydessä läpinäkyvyys, joka mahdollistaisi riippumattoman tutkimuksen Yhdysvaltojen toimien lainmukaisuudesta on äärimmäisen tärkeä. Ilman läpinäkyvyyttä on vaikea tehdä lopullista arviointia Yhdysvaltojen drone-iskujen laillisuudesta, samoin kuin eurooppalaisten valtioiden tarjoamasta avusta. Yhdysvaltojen drone-iskut ovat aiheuttaneet merkittävän määrän siviiliuhreja myös tunnustetuilla konfliktialueilla, joilla sovelletaan ihmisoikeuksien ohella kansainvälistä humanitaarista oikeutta. Joissain tapauksissa näyttää siltä, että iskuissa on loukattu kansainvälistä oikeutta ja jotkin iskuista saattavat olla sotarikoksia.

Eurooppalainen apu Yhdysvaltojen tappavien miehittämättömien hävittäjien ohjelmalle
Yhdysvallat ei toteuta näitä iskuja yksin, vaan sen tappavien miehittämättömien hävittäjien ohjelma perustuu merkittävästi useiden muiden, mukaan lukien muutamien eurooppalaisten, maiden apuun. Amnesty Internationalin tuore raportti osoittaa, että Britannia, Saksa ja Hollanti jakavat tiedustelutietoa, jonka avulla Yhdysvallat voi paikallistaa yksityishenkilöitä ja mahdollisesti iskeä heihin. Britannia, Saksa ja Italia sallivat Yhdysvaltojen käyttää niiden alueilla olevia tukikohtia. Sen lisäksi ne tarjoavat elintärkeän tietoliikenne- ja tiedusteluinfrastruktuurin, joka mahdollistaa informaation välityksen yhdysvaltalaisten drone-operaattoreiden ja eri puolilla maailmaa tappavia iskuja tekevien miehittämättömien hävittäjien välillä. Italia on myös oikeuttanut Yhdysvallat lähettämään aseistettuja miehittämättömiä hävittäjiä Yhdysvaltojen sotilastukikohdasta Sisiliasta ”puolustuksellisiin” iskuihin. Lisäksi eurooppalaiset teollisuusyhtiöt ovat myös tehneet yhteistyötä yhdysvaltalaisten aseistettujen miehittämättömien hävittäjien tuottajien kanssa. Kyse on ollut sekä miehittämättömien hävittäjien kehitystyöstä että osien valmistuksesta niihin. Tällainen apu on äärimmäisen salaista ja siltä puuttuu kaikkinainen julkinen poliittinen valvonta.

Jakamalla kohdentamiseen käytettävää tiedustelutietoa, sallimalla alueellaan olevien lentotukikohtien käytön sekä tarjoamalla elintärkeän tietoliikenneinfrastruktuurin, eurooppalaiset valtiot ovat monimutkaisella tavalla kietoutuneet sisään ja olennaiseksi osaksi Yhdysvaltojen aseistettujen miehittämättömien hävittäjien operaatioihin. Kuten alempana osoitetaan, eurooppalaisiin valtioihin kohdistuu kansainvälisen oikeuden loukkauksen riski.

Kuuden viime vuoden aikana, kun todisteita Euroopan osallistumisesta Yhdysvaltojen droneohjelmaan on koottu, myös huoli tällaisen avun laillisuudesta noussut. Huoli liittyy erityisesti tiedustelussa käytettyjen viestien tarkkuuteen ja luotettavuuteen sekä siitä seuraavaan suureen siviiliuhrien määrään. Näiden huolien perusteella on kolmessa Euroopan maassa, Britanniassa, Saksassa ja Hollannissa, nostettu oikeusjuttuja. Lisäksi on vaadittu julkistamaan ohjeistus ja laillisuuspohja, joihin nämä operaatiot perustuvat.

Vaara siitä, että eurooppalaiset valtiot avustaessaan Yhdysvaltojen droneohjelmaa loukkaisivat kansainvälistä oikeutta on jopa kasvanut viime aikoina. Tuoreet raportit osoittavat, että presidentti Trump on poistanut Yhdysvaltoja koskettaneita rajoituksia surmaamistarkoituksessa ulkomailla tehtäviin droneoperaatioihin sekä merkittävästi kasvattanut tällaisten operaatioiden määrää. Erityisesti Jemenissä ja Somaliassa ilmaiskujen, mukaan luettuna droneiskut, määrä on kolmin- ja kaksinkertaistunut vuoden 2017 aikana. Samaan aikaan presidentti Trump on sallinut CIA:n toteuttaa droneiskuja sekä uhannut, että iskuja voidaan tehdä jopa niin etäällä kuin Nigerissä. Kun nämä muutokset Yhdysvaltojen politiikassa ja käytännössä yhdistetään, se tarkoittaa todellista vaaraa laittomien surmaamisten ja siviiliuhrien määrän kasvulle. Tästä johtuen muihin maihin kohdistuvat lailliset seuraamukset voivat olla jopa vakavampia, mikä johtuu näiden maiden vastuusta, koska ne ovat tarjonneet apua Yhdysvalloille kansainvälisen oikeuden vastaiseen tappavien miehittämättömien hävittäjien ohjelmaan. Kasvaneista vaaroista huolimatta on vähän todisteita siitä, että eurooppalaiset valtiot ovat tehneet merkittäviä muutoksia tapaansa avustaa droneohjelmaa.

Kansainvälisen oikeuden viitekehys
YK:n kansainvälisen oikeuden toimikunnan valtioiden vastuullisuutta (Articles on the Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts) määrittelevien säädösten 16. artiklan mukaan valtiota voidaan pitää vastuullisena kansainvälisten ohmisoikeuksien tai humanitaarisen oikeuden loukkausten avustamiseen, mikäli:
1.    Valtio tarjotessaan apua on ollut tietoinen kansainvälisen väärinteon olosuhteista;
2.    Teko on sellainen, että mikäli se olisi tehty avustavassa valtiossa, se olisi ollut väärinteko.

Niinpä, mikäli sellaisten valtioiden kuin Britannia, Saksa, hollanti tai Italia, virastot tai virkamiehet ovat tietoisesti avustaneet Yhdysvaltojen kansainvälisen oikeuden vastaisia droneiskuja, nämä valtiot voivat joutua vastuuseen tällaisten loukkausten avustamisesta.

Lisäksi mikä tahansa valtio, joka on liittynyt joko kansainväliseen kansalais- ja poliittisten oikeuksien sopimukseen tai Euroopan ihmisoikeussopimukseen (kuten Britannia, Saksa, Hollanti ja Italia) voi loukata omia kansainvälisten ihmisoikeuksien sitoumuksiaan, jos valtiot avustavat toisten tekemissä ihmisoikeusloukkauksissa ja valtiot ovat tai niiden tulisi olla tietoisia näistä loukkauksista. Yksikään Geneven sopimusten osapuoli ei myöskään saisi rohkaista, avustaa tai tukea aseellisen konfliktin osapuolten kansainvälisen humanitaarisen oikeuden loukkauksia.

Euroopan valtioiden on toimittava nopeasti
Euroopan valtiot eivät voi enää sivuuttaa osallistumisensa Yhdysvaltojen tappavien miehittämättömien hävittäjien ohjelman oikeudellisia vaikutuksia. Valtioiden on yksiselitteisesti ilmoitettava, etteivät ne enää jaa tiedustelutietoa Yhdysvaltojen kanssa tai avusta sitä, mikäli on vaarana, että tiedustelutietoa tai apua käytettäisiin kansainvälisten ihmisoikeuksien tai humanitaarisen oikeuden loukkauksiin. Tämän vaaran vuoksi on välttämätöntä, että Euroopan valtiot välittömästi säätävät – ja julkistavat – vahvat ja sitovat vaatimukset kaikenlaiselle avustamiselle tappavissa droneoperaatioissa sekä toimeenpanevat riittävät suojatoimet varmistaakseen, etteivät valtiot avusta oikeudenloukkauksissa. Lisäksi Euroopan valtioiden on käynnistettävä julkisia tutkimuksia olemassa olevista tiedustelutiedon jakamisjärjestelyistä Yhdysvaltojen kanssa.

Nämä vaatimukset ovat osa laajempaa European Forum on Armed Drones -verkoston ohjelmaa. European Forum on Armed Drones on kansalaisyhteiskunnan verkosto, johon kuuluu ihmisoikeuksia, oikeusvaltioperiaatetta, aseidenriisuntaa ja konfliktien ehkäisyä tukevia järjestöjä. Vaadimme eurooppalaisilta hallituksilta selkeää politiikkaa, avunannon estämistä, avoimuuden takaamista, vastuullisuutta sekä aseistettujen miehittämättömien hävittäjien leviämisen valvontaa.

Allekirjoittajat:

 • Airwars*
 • Amnesty International*
 • Article 36*
 • Coalition for Peace Action
 • Committee of 100 in Finland*
 • Drone Wars UK*
 • European Center for Constitutional and Human Rights*
 • Human Rights Clinic (Columbia Law School)
 • Interfaith Network on Drone Warfare
 • International Commission of Jurists*
 • Italian Disarmament Network*
 • Mwatana Organization for Human Rights
 • Nonviolence International Southeast Asia
 • Norwegian Peace Association*
 • Open Society Foundations*
 • PAX*
 • Reprieve*
 • Rights Watch (UK)
 • Somali Human Rights Association

* European Forum on Armed Drones -verkoston jäsen

Alkuperäisen englanninkielisen kannanoton voit lukea täällä.