Ilmastoturvallisuuskeskustelu kaipaa moniäänisyyttä

Sadankomitean ja Safer Climate -verkoston järjestämä Ilmastoturvallisuusfestivaali kokosi yhteen laajan joukon ihmisiä, joilla on erilaisia taustoja tieteen, taiteen, kansalaistoiminnan ja julkishallinnon aloilta. Monimutkaista aihetta – ilmastonmuutosta ja sen aiheuttamia turvallisuusuhkia – lähestyttiin erilaisin metodein tieteen ja taiteen yhteistyön kautta. 

Ilmasto ja turvallisuus kytkeytyvät toisiinsa monin tavoin, mutta turvallisuuspoliittisessa keskustelussa ilmastonmuutos ei vieläkään ole keskiössä. Ilmastonmuutoksesta puhutaan kuitenkin kasvavissa määrin turvallisuuskysymyksenä, jolla on laajoja välillisiä, suoria ja rakenteellisia vaikutuksia. Näitä ovat esimerkiksi sään ääri-ilmiöiden aiheuttamat tuhot, resurssipula, toimitusketjujen häiriöt, yhteiskunnalliset ja kansainvälispoliittiset jännitteet. Turvallisuuden tuominen osaksi ilmastonmuutoskeskustelua voi vauhdittaa kunnianhimoisempia ilmastotoimia. Samaan aikaan riskinä on ilmiön typistäminen vain turvallisuuskysymykseksi. 

Turvallisuuskeskustelusta olisi tärkeää tehdä tasa-arvoisempaa sekä moniäänisempää, sillä ilmastonmuutos koskettaa kaikkia yhteiskunnan aloja. Ilmastonmuutokseen liittyvä kriisipuhe korostaa nopeiden ratkaisujen välttämättömyyttä ja totta onkin, että päästöjä olisi pitänyt saada vähennettyä jo kauan sitten. Samalla ratkaisujen kiirehtiminen voi olla ristiriidassa muiden tärkeiden arvojen kuten tasa-arvon ja demokratian toteutumisen kanssa.

Tutkija Emma Hakala puhui ilmastoturvallisuusfestivaalilla 21.9.23. Kuva: Susanna Pesonen

Ilmastoturvallisuuden tutkijat ovat nostaneet esille huolen siitä, että nopeaa ja tehokasta ilmastopolitiikkaa on vaikea tehdä reilusti. Nopeissa toimissa piilee epäoikeudenmukaisen ilmastopolitiikan riski, kun vaikutuksia kaikkiin väestönryhmiin ei pystytä tai haluta selvittää riittävästi, kuten esimerkiksi ilmastoturvallisuuden tutkija ja festivaalin toinen keynote-puhuja Emma Hakala on todennut. 

Uudenlaiset kumppanuudet ja kohtaamiset luovat yhteisöllisyyttä ilmastokeskusteluun 

Syyskuussa 2023 järjestetyn Ilmastoturvallisuusfestivaalin tavoitteena oli tarjota tasavertainen ja avoin keskustelutila eri alojen asiantuntijoille ja toimijoille. Laajan perspektiivin säilyttäminen on välttämätöntä ilmastonmuutokseen liittyvien riskien tarkastelussa, sillä yksikään sektori ei pysty ratkaisemaan haasteita yksin. Tutkimuksen, kansalaisyhteiskunnan ja taiteen roolin vahvistaminen edistää uusien kumppanuuksien löytämistä, tiedon jakamista sekä jokaisen yksilön toimijuutta. 

Ilmastoturvallisuusfestivaalilla koettiin myös taide-elämyksiä, esimerkiksi festivaalin avannut Ndjara Dance Companyn tanssiesitys. Kuva: Susanna Pesonen

Konkreettisen toimenpiteiden pohtimisen lisäksi tapahtuma tarjosi osallistujille taide-elämyksiä ja yhteistä tunnetyöskentelyä, joiden avulla käsiteltiin ilmastoturvallisuuteen liittyviä eksistentiaalisia kysymyksiä. Erilaisia metodeja kokeilemalla ihmisille annettiin mahdollisuus ja tilaa ilmaista, mikä juuri heitä kiinnostaa tässä aiheessa. Ohjelmaan kuului esimerkiksi läsnä olevaa kävelyä, elokuvia, tanssiesitys ja runon kirjoittamista, joilla lähestyttiin monimutkaista aihetta. Toisaalta työpajoissa käsiteltiin keskusteluiden kautta sodan ilmasto- ja ympäristövaikutuksia, ilmastoturvallisuuskeskustelun omistajuutta ja ilmastonmuutoksen vaikutusta hyvinvointiin. 

Tilan luominen ja kohtaaminen antoi ihmisille mahdollisuuden ilmaista, mikä heitä tässä keskustelussa kiinnostaa. Tarvetta keskustelulle ja verkostoitumiselle muiden ilmastotoimijoiden kanssa on, mikä heijastuu osallistujien toiveissa jatkaa yhteistyötä yli sektorirajojen ja luoda uudenlaista keskustelukulttuuria. 

Joissakin ilmastoturvallisuusfestivaalin työpajoissa hyödynnettiin myös musiikkia. Kuva: Susanna Pesonen

Uusien muotojen tuominen ilmastokeskusteluun ja yhteisöllisyyden synnyttäminen hyvinkin erilaisten toimijoiden keskuuteen on keskeistä myös rauhantyön kannalta. Keskustelut ilmastokriisistä eri taustoista tulevien henkilöiden kanssa vaativat ennen kaikkea aikaa ja tietoperustaisuutta. Kriisitietoisuuden lisääntyessä olisi tärkeää kanavoida turhautuminen ja puheet nopeammin teoiksi, jotka edistävät panostuksia kestävään rauhaan. Uudenlaisen yhteistyön kautta voimme aidosti oppia toisiltamme, edetä kohti inklusiivisempia ilmastotoimia ja purkaa vastakkainasettelua.

Kirjoittaja oli Ilmastoturvallisuusfestivaalin tapahtumakoordinaattori ja toimii loppuvuoden Sadankomitean järjestökoordinaattorina.

Blogien tekstit ovat kirjoittajiensa mielipiteitä eivätkä välttämättä edusta Sadankomitean virallista näkemystä.